STEM, Osmo

Osmo Genius Kit
Osmo Genius Kit STEM
650,00 RON
Osmo Creative Kit
Osmo Creative Kit STEM
500,00 RON
Osmo Coding Awbie
Osmo Coding Awbie STEM
400,00 RON
Osmo Brilliant Kit NOU
Osmo Brilliant Kit STEM
500,00 RON
Osmo Hot Wheels™ MindRacers Game
Osmo Hot Wheels™ MindRacers Game STEM
430,00 RON
Osmo Coding Jam
Osmo Coding Jam STEM
450,00 RON
Osmo Pizza Co.
Osmo Pizza Co. STEM
269,00 RON
Osmo Brain Fitness Kit
Osmo Brain Fitness Kit STEM
400,00 RON